I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Mt 4, 4b

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

Mk 1, 12-15 Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali.

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

O. Dariusz Kowalczyk SJ
W Biblii 40 to liczba symboliczna – symbol okresu przygotowania na wydarzenie zbawcze. Przez 40 dni padał deszcz potopu, po którym Bóg zawarł przymierze z Noem. Przez 40 lat naród wybrany wędrował po pustyni, by wejść do Ziemi Obiecanej. 40 dni przebywał na pustyni Jezus. Wielki Post, który rozpoczęliśmy, trwa też 40 dni. To czas, który daje nam Kościół, aby odnowić nasze przymierze z Bogiem i przygotować się do świętowania Wielkiej Nocy, czyli Zmartwychwstania Jezusa.
Osobistym, choć zawartym we wspólnocie Kościoła, przymierzem z Bogiem jest chrzest, o którym mówi II czytanie. Sakramentalne obmycie wodą w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego jest znakiem, że Bóg nieodwołalnie staje po naszej stronie, że zbawia nas od śmierci i prowadzi do życia wiecznego. W tym dziele zbawienia Bóg jest cierpliwy i miłosierny. Jeśli przymierze zawarte w chrzcie jest czymś zagrożone, to nie ze strony Boga, ale z powodu grzechu i zaprzaństwa człowieka. Bóg nie zbawi nas bowiem na siłę, łamiąc naszą wolność. Łaska Boża potrzebuje ludzkiej odpowiedzi. Dlatego Jezus zwraca się do nas w dzisiejszej Ewangelii: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Co znaczy „nawrócić się”? Nawrócenie ma dwa aspekty: od i do. Z jednej strony chodzi o odwrócenie się od tego, co jest złe lub bezużyteczne. Z drugiej – o zwrócenie się ku dobru, o realizację czegoś, co jest do podjęcia. Mogą być to rzeczy wielkie lub małe. Oczywiście, nie wszystko da się zmienić od zaraz, siłą woli. Ale ważne jest, by obrać właściwy kierunek i mocą łaski Bożej ruszyć w drogę od… do… Mogą nam w tym towarzyszyć słowa dzisiejszego psalmu: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami”.
Na pustyni Jezus był kuszony przez szatana. W Wielkim Poście my też jesteśmy szczególnie kuszeni. Zły duch na różne sposoby przekonuje nas, że nie mamy czasu, aby podjąć wielkopostne zaproszenie. Nie dajmy się oszukać zwodzicielowi. Zaplanujmy udział w rekolekcjach, spowiedź, bardziej regularną modlitwę. Warto pomyśleć o jakiejś wielkopostnej lekturze – może to być Pismo Święte albo jakaś dobra książka.
Kościół zaprasza nas w Wielki Post do postu, modlitwy i uczynków miłosierdzia. Ojcowie Kościoła radzili, by np. nie zjeść posiłku, a w tym czasie pomodlić się, zaoszczędzone zaś w ten sposób pieniądze wrzucić do puszki na biednych. Wszak – jak głosi dzisiejsza aklamacja: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”.

 

żródło: Tygodnik Niedziela

Znaki towarzyszące Światowym Dniom Młodzieży są już w Polsce i na początku Wielkiego Postu powędrują do wybranych piętnastu kościołów naszej diecezji.

LIST PASTERSKI BISKUPA BIELSKO-ŻYWIECKIEGO
NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 2015 ROKU

Aby odczytać znaki

Drodzy Bracia i Siostry,
u progu rozpoczynającego się Wielkiego Postu pragnę zaprosić Was do odkrycia sensu niezwykłych znaków, które w tym roku przyjdzie nam gościć w naszej diecezji. W dniach od 1 do 14 marca przeżyjemy peregrynację Krzyża i obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani, związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, a począwszy od września nasze parafie nawiedzi Obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Zróbmy wszystko, aby te wydarzenia stały się okazją osobistego i przemieniającego spotkania z naszym Zbawicielem i Bogiem „bogatym w Miłosierdzie”.

1.Znak łuku tęczy i krzyża

Przeżywając w Środę Popielcową obrzęd posypania głów popiołem, mogliśmy usłyszeć wezwanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). Słowa te, zawarte także w dzisiejszej Ewangelii, stanowią równocześnie temat tegorocznego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Najbardziej wymownym motywem, skłaniającym do nawrócenia jest świadomość bezwarunkowej miłości Boga do człowieka. Z tego powodu chcemy pogłębić centralną prawdę Dobrej Nowiny o zbawieniu, wyrażoną w słowach z Pierwszego Listu św. Piotra, czytanych dziś w całym Kościele: „Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić!” (1P 3, 18).

 

Odkąd Bóg przemawia do człowieka, Jego słowom towarzyszą wymowne znaki.O jednym z nich słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Bóg, chcąc zapewnić Noego i jego potomków, że nie dotknie już ziemi potopem, wskazuje na tęczę. Łuk na obłokach stanowi znak, że Bóg pragnie ocalić człowieka tak, jak uratował od potopu Noego i jego rodzinę.
To zapewnienie Boga o wybawieniu człowieka przypomina także tęcza, która stanowi element architektury kościoła, łączący nawę z prezbiterium. W ten sposób wierni, patrząc w stronę ołtarza, gdzie sprawuje się liturgię, widzą znak przypominający im o Bogu, który pragnie ocalenia człowieka. Jest to jeszcze bardziej wymowne, gdy w łuk pomiędzy nawą główną i prezbiterium wkomponowany jest krzyż – znak zbawienia człowieka przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Na nim to bowiem „Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem” (1P 1, 18) – jak słyszeliśmy to dziś w liturgii słowa. Otwórzmy się na uzdrawiającą miłość Boga poprzez udział w wielkopostnych rekolekcjach, głęboko przeżytą spowiedź, podjęte umartwienia i uczynki miłosierdzia.
2.Krzyż Światowych Dni Młodzieży i obraz Matki Bożej Salus Populi Romani
Drodzy Bracia i Siostry, którzy w krzyżu Chrystusa upatrujecie zbawienia. W dniu 13 marca 1983 r., dwa tygodnie przed rozpoczęciem obchodów Roku Odkupienia, papież Jan Paweł II zapytał młodzież zgromadzoną na uroczystości otwarcia Centrum Młodzieżowego San Lorenzo: „Dokąd pójść w tym świecie, z grzechem i winą, bez Krzyża? Krzyż bierze na siebie całą nędzę świata, która rodzi się z grzechu. On objawia się jako znak łaski”. Biorąc sobie do serca słowa Ojca Świętego, młodzi wykonali krzyż o długości prawie 4 metrów i 25 marca 1983 roku przynieśli go w procesji na ceremonię otwarcia Drzwi Jubileuszowych Bazyliki Świętego Piotra. Przez cały czas Roku Odkupienia Krzyż pozostawał obok konfesji św. Piotra, a w dniu zamknięcia Roku Jubileuszowego Jan Paweł II oddał go młodym, prosząc: „Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie”. Od tamtej pory Krzyż towarzyszy wszystkim kolejnym Światowym Dniom Młodzieży.
W czasie spotkania młodych z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 na Tor Vergata w Rzymie obok Krzyża pojawił się jeszcze jeden ważny znak – ikona Matki Bożej Wybawi-cielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani). Przedstawia ona Maryję z Dzieciątkiem.
W lewej ręce Jezus trzyma księgę, znak spełnienia się w Nim obietnic Pisma. Prawą dłonią błogosławi i zarazem wskazuje na Maryję, jak gdyby mówił: „Oto Matka Twoja”. Palce prawej dłoni Maryi, ułożone podobnie, jak palce Jezusa, zdają się Go naśladować i równocześnie przekazywać dalej Jego błogosławieństwo i łaskę.
Począwszy od Światowych Dni Młodzieży w Kolonii w roku 2003, wizerunek Matki Bożej Salus Populi Romani wraz z Krzyżem Światowych Dni Młodzieży, przekazywany jest organizatorom kolejnych spotkań młodych świata. Inicjując ten zwyczaj św. Jan Paweł II powiedział: „Odtąd będzie ona wraz z krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Oto Matka twoja! Będzie ona znakiem macierzyńskiej obecności Maryi wśród młodych, wezwanych, tak jak apostoł Jan, do przyjęcia Jej w swoim życiu”.
3. Znaki Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji
Znaki towarzyszące Światowym Dniom Młodzieży są już w Polsce i na początku Wielkiego Postu powędrują do wybranych piętnastu kościołów naszej diecezji. Będziemy się tam gromadzić na modlitwę stając wraz z Maryją przy krzyżu Chrystusa. W Bielsku-Białej i w Żywcu przeżyjemy ponadto szczególne nabożeństwa drogi krzyżowej, w czasie których wyjdziemy na ulice z niesionym na ramionach Krzyżem Światowych Dni Młodzieży.
Kościoły przyjmujące znaki Światowych Dni Młodzieży pozostaną otwarte przez całą dobę. Obok nabożeństw odprawianych w wyznaczonych godzinach, zapewniony będzie czas na modlitwę w ciszy, adorację i skorzystanie ze zdrojów miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty. Zachęcam Wszystkich do wzięcia udziału w peregrynacji, odszukania dogodnego miejsca i przybycia na spotkanie z Jezusem i Jego Matką. Zaproszenie to kieruję przede wszystkich do ludzi młodych, ale także do całych rodzin – dzieci i dorosłych, do kapłanów i osób konsekrowanych. Proszę o modlitwę nie tylko w sprawach dotyczących naszego życia i powierzonych nam przez bliźnich, ale także o owoce pielgrzymowania znaków w naszej diecezji i w intencji przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016. Prośmy o to, by jak najwięcej z nas otworzyło drzwi swych domów na przyjęcie młodych pielgrzymów z różnych stron świata, a młodzież diecezji bielsko-żywieckiej zaangażowała się w przygotowania i dobrze przeżyła Światowe Dni Młodzieży, które odbywać się będą w naszej metropolii. Nie zapomnijmy o modlitwie w intencji pokoju na świecie, zwłaszcza za naszą wschodnią granicą. Pamiętajmy też o tysiącach chrześcijan zabijanych i prześladowanych w różnych krajach świata.
Wykorzystajmy łaskę Wielkiego Postu, by uczcić krzyż naszego zbawienia i Maryję towarzyszącą Synowi aż po Kalwarię. Kontynuacją spotkania z Maryją pod krzyżem Chrystusa niech będzie nasz udział w nabożeństwach drogi krzyżowej i Gorzkich Żali, pozwalających tak owocnie kontemplować miłość Ojca objawioną w Męce i Śmierci Syna Bożego.
4.Ku peregrynacji Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego
We wrześniu rozpocznie się również w naszej diecezji nawiedzenie Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego z krakowskich Łagiewnik. Po niezwykle owocnej peregrynacji w archidiecezji krakowskiej i diecezji tarnowskiej, Obraz będzie pielgrzymował przez wszystkie parafie diecezji bielsko-żywieckiej. Ufam, że w tych dniach łaska Boża spotka się z otwarciem serc na Miłosierdzie Boże. Mam nadzieję, że nasze przygotowanie, zwłaszcza poprzez organizowane w parafiach specjalne rekolekcje, wzbudzi w nas ufność w Boże Miłosierdzie i przyczyni się do licznych nawróceń i umocnienia wiary.
Zanim Obraz przybędzie do naszej diecezji, wyruszy z niej już po raz trzeci Diecezjalna Piesza Pielgrzymka do Łagiewnik. Cieszę się, że uczestniczy w niej coraz więcej diecezjan. Sprzyja temu termin pielgrzymki, przypadający na czas, w którym wielu z nas może korzystać z dni wolnych od pracy. Pielgrzymka wyrusza bowiem z Bielska-Białej Hałcnowa 30 kwietnia a do Łagiewnik przybywa 3 maja, nawiedzając najpierw Centrum Jana Pawła II, a następnie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Zapisy na pielgrzymkę trwają od 16 lutego.
Serdecznie zapraszam do licznego udziału w tegorocznym pielgrzymowaniu, by w ten sposób móc doświadczyć wypełnienia się słów św. Jana Pawła II: „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście”.
Zachęcam również wszystkich diecezjan do uczestniczenia w zakończeniu pielgrzymki. Po uroczystej Eucharystii w łagiewnickiej Bazylice odnowimy akt zawierzenia naszej diecezji Miłosierdziu Boga. Będziemy też prosić o owoce przeżywanej peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego. Niech nasze pielgrzymowanie, zarówno piesze, jak i różnymi środami lokomocji, będzie żarliwą prośbą i zaproszeniem do każdej parafii i każdej rodziny Tego, który jest „bogaty w Miłosierdzie”.

Na czas peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży i cały Wielki Post udzielam Wszystkim pasterskiego błogosławieństwa: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Niech Dobra Nowina znajdzie miejsce w Waszych sercach i przemieni je, byście stawali się prawdziwymi świadkami Ewangelii i Bożego Miłosierdzia.

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

Dodał: Karol
2015-02-23

Msze święte

 • W każdą niedzielę i święta:

  • godz. 7:30
  • godz. 9:00
  • godz. 11:00 (msza dla dzieci)
  • godz. 18:00

  Codziennie:

  • godz. 17:30

  Nabożenstwa fatimskie:

  • każdego 13 dnia miesiąca od maja do października o godz. 18.00
 • Transmisja LIVE Polecane strony Wsparcie dla parafii

  Komunikaty

  KANCELARIA PARAFIALNA

  KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA WTORKI I CZWARTKI  OD GODZ. 18.15 – 18.45. NUMER TELEFONU  33 8159111  

  Czytaj więcej »

  Komunikat Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej W związku z zagrożeniem epidemiologicznym W tym trudnym czasie zagrożenia, kierujemy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością  Opierając się na wiedzy epidemiologicznej wiemy, że najgorsze jest tuż przed nami. Dlatego zobowiązujemy wszystkich wiernych naszej diecezji oraz księży do przestrzegania następujących zaleceń: 1. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski Biskup Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy […]

  Czytaj więcej »

  PARAFIALNA PORADNIA PRZYGOTOWUJĄCA DO ŻYCIA W RODZINIE I MAŁŻEŃSTWIE

  Przy naszej parafii działa ,parafialna poradnia przygotowująca do życia w rodzinie i małżeństwie Spotkania odbywają się w auli domu katechetycznego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. tel. kontaktowy :  512 316 708      

  Czytaj więcej »

  Projekt i wykonanie: